Yoshiaki Miko

Yoshiaki Miko is Associate Director of Biologics & New Modalities Development, Pharmaceutical Sciences, Takeda Pharmaceutical.

Articles